Приемателна комисия

На 31 март 2008 г. в сградата на Общинска администрация - Силистра, комисия назначена със заповед на кмета на общината, прие изработения от "Геотренд" коригиран план с възстановима собственост на имоти попадащи в регулационен план на с. Калипетрово. Отредиха се терени за производствена и складова дейност с площ около 500 дка.