• Bulgarian
  • English

Monday, 18 January 2021

 

Menu
Home
About us
Our team
Contact us
Information
Services
Our offers
Useful information
Laws, acts and regulations
Download documents
Progects
Our projects
GeO_3-.jpg
Вход потребители

Lost Password?
No account yet? Register
Who is online

 

 

Look at geotrend.net

Home arrow Laws, acts and regulations arrow ТАРИФА за таксите, събирани от органите по поземлена собственост  

ТАРИФА за таксите, събирани от органите по поземлена собственост Print E-mail

ТАРИФА за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Приложение към чл. 1 от ПМС № 286 от 10.07.1997 г., обн., ДВ, бр. 57 от 18.07.1997 г., в сила от 13.03.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., изм., бр. 3 от 12.01.1999 г., в сила от 12.01.1999 г., доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., доп., бр. 99 от 20.11.2001 г., изм. и доп., бр. 96 от 11.10.2002 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., изм. и доп., бр. 81 от 12.09.2003 г. кн. 3/98 г., стр. 602; кн. 2/99 г., стр. 686; кн. 5/2001 г., стр. 608; кн. 12/2001 г., стр. 445; кн. 13/2002 г., стр. 485т. 6, р. 1, № 48а

Чл.1. (Изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 3 от 1999 г., отм., бр. 42 от 2001 г.).
Чл.2. (1) (Изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) За изготвяне на скица на имот се събира такса в размер 3 лв.
(2) Услугата включва изготвяне на 1 брой скица на имот по искане на заявителя.
Чл.3. (1) (Изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) За издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие и гори се събират следните такси:
1. за един имот - 1,50 лв.;
2. от 2 до 4 имота - 2 лв.;
3. над 4 имота - 2,50 лв.
(2) (Доп.-ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм., бр. 96 от 2002 г., бр. 81 от 2003 г.) Услугата включва изготвяне на 1 брой препис от решение по чл. 18ж, ал. 1, чл. 27, 27а и 42 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), както и на препис от решение по чл. 13, ал. 5 и чл. 14, ал. 6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) по искане на заявителя.
Чл.4. (Изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм., бр. 3 от 1999 г.).
Чл.5. (1) Събират се следните такси за:
1. (изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., доп., бр. 96 от 2002 г., изм., бр. 81 от 2003 г.) заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване - 1 лв.;
2. (изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 2 лв.;
3. (изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) писмена справка за налична информация от регистъра на собствениците:
а) до 6 имота - 1,50 лв.;
б) от 7 до 15 имота - 2 лв.;
в) над 15 имота - 2,50 лв.;
4. (изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) писмена справка за информация от регистъра за масив - по 2 лв. на всеки 15 имота;
5. (изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) данни по характеристиките: вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността - 0,70 лв.;
6. (изм.-ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) баланс по характеристиките: вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост - 0,70 лв.;
7. (изм.-ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм., бр. 81 от 2003 г.);
8. (изм.-ДВ, бр. 42 от 2001 г.) информация върху магнитен носител в случаите по предходните точки - на килобайт по 0,60 лв.;
9. (нова-ДВ, бр. 96 от 2002 г.) цифрова информация върху магнитен носител:
а) до 10 контура - по 2 лв. на контур;
б) от 10 до 50 контура - 20 лв. + (бр. контури над 10 по 1,00 лв.);
в) от 50 до 100 контура - 60 лв. + (бр. контури над 50 по 0,70 лв.);
г) от 100 до 300 контура - 95 лв. + (бр. контури над 100 по 0,60 лв.);
д) от 300 до 500 контура - 215 лв. + (бр. контури над 300 по 0,50 лв.);
е) от 500 до 1000 контура - 315 лв. + (бр. контури над 500 по 0,40 лв.);
ж) над 1000 контура - 515 лв. + (бр. контури над 1000 по 0,30 лв.)
(магнитният носител на записа е за сметка на възложителя);
10. (нова-ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 42 от 2001 г., предишна т. 9, бр. 96 от 2002 г., изм., бр. 81 от 2003 г.) удостоверения за характеристиките на имотите, необходими за определяне на данъчната им оценка - 4 лв., от които 2 лв. за характеристика на имота и 2 лв. за вписването му в регистъра на имотите.
(2) Услугите по ал. 1, т. 3 - 8 включват:
1. по т. 3 - описание на имотите, принадлежащи на собственика в дадено землище: номер, местност, начин на трайно ползване, категория, площ;
2. по т. 4 - данни за всички имоти в определен масив на дадено землище: номер, местност, собственик, начин на трайно ползване, категория, площ;
3. по т. 5 - изготвяне на статистически данни за землище (община) по една от характеристиките;
4. по т. 6 - изготвяне на баланс за землището по една от характеристиките;
5. (отм.-ДВ, бр. 81 от 2003 г.);
6. (изм.-ДВ, бр. 81 от 2003 г.) по т. 8 - запис на магнитен носител.
Чл.6. (1) (Изм.-ДВ, бр. 42 от 2001 г., доп., бр. 96 от 2002 г.) За услугите по поддържането и осъвременяването на картата на възстановена собственост, съдържаща план за земеразделяне, план за обезщетяване, план за оземляване, карта на съществуващите стари реални граници, карта на възстановимите стари реални граници и карта на възстановена собственост върху гори и земи от горския фонд се събират следните такси:
1. (изм.-ДВ, бр. 20 / 1998 г., бр. 42 / 2001 г.) за изработване на скица - проект за делба - за всеки дял от делим имот по 7 лв.;
2. (изм.-ДВ, бр. 20 / 1998 г., бр. 42 / 2001 г.) за въвеждане на промени в регистъра на имотите - за всеки имот по 1 лв.;
3. (изм.-ДВ, бр. 20 / 1998 г., бр. 42 / 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) за трасиране на границите на имотите:
а) за земеделски територии - по 6 лв. на всяка точка;
б) за горски територии - по 8 лв. на всяка точка;
4. (изм.-ДВ, бр. 20 / 1998 г., бр. 42 / 2001 г., бр. 81 / 2003 г.) за въвеждане на промени в регистъра на собствениците - за всеки собственик и/или съсобственик по 1 лв.;
5. (изм.-ДВ, бр. 20 / 1998 г., бр. 42 / 2001 г.) за изработване на копие от трасировъчен карнет - за всеки имот по 1,20 лв.;
6. (изм.-ДВ, бр. 42 от 2001 г.) за изработване на копие от карта или нейна част - на кв. м от картата:
а) върху паус - 9 лв.;
б) върху хелиографна хартия - 6 лв.;
в) (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) върху недеформируема материя - 18 лв.;
7. (изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) за предоставяне на координати (Х, У) на точки от опорната мрежа с репераж - за всяка точка по 1,20 лв.;
8. (изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) за предоставяне на координати (Х, У) на гранични точки на имот - за всяка точка по 0,50 лв.;
9. (отм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.);
10. (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) за заснемане и координиране на границите на имотите:
а) за земеделски територии - по 6 лв. на всяка точка;
б) за горски територии - по 8 лв. на всяка точка;
11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм., бр. 81 от 2003 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., отм., бр. 81 от 2003 г.);
13. (нова - ДВ, бр. 42 / 2001 г., изм., бр. 81 / 2003 г.) за отразяване на промени в цифровия модел на картата на възстановената собственост след промяна на предназначението на имотите-такса съгласно извършените дейности по т. 1- 10;
14. (нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) за съгласуване на подробни устройствени планове при промяна на предназначението на имотите - по 0,30 лв. за всеки имот;
15. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) за заснемане и координиране на площни и линейни обекти - за всяка точка по 6 лв.;
16. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм., бр. 81 от 2003 г.) за заснемане и координиране на трайни насаждения:
а) до 10 дка - 50 лв.;
б) от 10 до 50 дка - 50 лв. + (по 1,5 лв. на всеки декар за горницата над 10 дка);
в) от 50 до 300 дка - 110 лв. + (по 1 лв. на всеки декар за горницата над 50 дка);
г) над 300 дка - 360 лв. + (по 0,50 лв. на всеки декар за горницата над 300 дка);
17. (нова - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за издаване на удостоверение за данните по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър - 10 лв.;
18. (нова - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за издаване на удостоверителен документ по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и за определяне на данъчната оценка на земеделски земи по реда на Закона за местните данъци и такси - 5 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) За извършване на въвод във владение след изтичането на срока по чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ и по чл. 13, ал. 11 ЗВСГЗГФ се събират таксите по чл. 6, ал. 1, т. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) За извършване на въвод във владение след изтичането на срока по чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ или при неявяване за анкетиране по чл. 17 ППЗВСГЗГФ на имот в съществуващи или възстановими стари реални граници се събират таксите по ал. 1, т. 2 - 4 включително.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) За отразяване в картата на възстановената собственост на промени, настъпили при изпълнението на инфраструктурни обекти от държавно значение, инвеститорите заплащат една четвърт от стойността на услугите по тарифата.
Чл.7. (Нов - ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм., бр. 42 от 2001 г.).
Чл.8. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2000 г., доп., бр. 99 от 2001 г., отм., бр. 96 от 2002 г.).
Чл.9. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) За регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем се събира такса 2 лв.
(2) Регистрирането на договор за оземляване на безимотни и малоимотни граждани чрез отдаване под наем на земи от държавния и общинския поземлен фонд се извършва служебно от общинската служба по земеделие и гори.
Чл.10. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) За устни справки по картата на възстановена собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри се събира такса в размер 2 лв. за един имот.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


към Постановление № 288 на Министерския съвет от 30 декември 1998 г. за изменение на Тарифата за
таксите, събирани от органите по поземлена собственост (ДВ, бр. 3 от 1999 г., в сила от 12.01.1999 г.)
§ 3. Таксите за изготвяне на проект на нотариален акт за възстановено право на собственост върху земеделски земи, събрани до влизането в сила на постановлението, не подлежат на връщане.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123


на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 56 от 1999 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


към Постановление № 70 на Министерския съвет от 26 март 2003 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
§ 47. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

 
Next >
 
 

Изработка violleta.com