• Bulgarian
  • English

Sunday, 09 August 2020

 

Menu
Home
About us
Our team
Contact us
Information
Services
Our offers
Useful information
Laws, acts and regulations
Download documents
Progects
Our projects
GeO_3-.jpg
Вход потребители

Lost Password?
No account yet? Register
Who is online

 

 

Look at geotrend.net

Home arrow Laws, acts and regulations arrow ТАРИФА № 14  

ТАРИФА № 14 Print E-mail

За таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
(Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2001 г.)

Одобрена с ПМС № 175 от 5.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 94 от 12.08.1998 г., попр., бр. 110 от 23.09.1998 г., доп., бр. 55 от 18.06.1999 г., изм., бр. 41 от 19.05.2000 г., изм. и доп., бр. 99 от 20.11.2001 г., доп., бр. 99 от 22.10.2002 г., в сила от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 20 от 12.03.2004 г., в сила от 1.04.2004 г., бр. 107 от 7.12.2004 г., в сила от 7.12.2004 г.

Раздел VI


(Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

А. Такси за нанасяне в кадастъра


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта се събира такса в размер 5 лв. на променена или нова точка.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.).
(3) За нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се събира такса в размер 10 лв. за един имот.
(4) Собствениците, предоставили информация за сгради, които са премахнати, не заплащат такса за отразяване на настъпилите промени в кадастралната карта и в кадастралните регистри.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и на промени в тях се събира такса в размер 20 лв. за един самостоятелен обект.
Чл. 36. За даване идентификатор на недвижим имот и за нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им се събира такса в размер 10 лв. на имот.


Б. Такси за предоставяне на справки и услуги


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на скица на поземлен имот или на сграда - самостоятелен обект на собственост, се събира такса в размер 10 лв. за един поземлен имот в неурбанизирана територия, съответно 20 лв. - за един поземлен имот в урбанизирана територия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато скицата по ал. 1 съдържа и допълнителни кадастрални данни, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто.
(3) За презаверяване на скицата по ал. 1 и 2, от издаването на която са изтекли 6 месеца, се събира такса в размер 2 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато скиците по ал. 1 и 2 съдържат и списък с координати на точките от границите, съответно от сградите, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се събира такса в размер 30 лв. за един имот.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид се събира такса в размер 0,80 лв. за един недвижим имот, но не по-малко от 5 лв. за един препис-извлечение. Препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти включва данните за недвижимите имоти и името и адреса на собствениците и носителите на ограничени вещни права.
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на копие от схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 10 лв.
(2) За презаверяване на копие от схема по ал. 1, от издаването на която са изтекли 6 месеца, се събира такса в размер 2 лв.
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа се събира такса по 2 лв. за една точка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато координатите на точките по ал. 1 се придружават от схема и/или копие от реперните карнети, таксата е по 3 лв. за една точка.
Чл. 40. За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 0,70 лв. за една точка.
Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се събира такса по 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10 лв. за едно копие.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия се събира такса, както следва:
1. до 50 поземлени имота - по 1 лв. за всеки поземлен имот;
2. от 50 до 200 поземлени имота - 50 лв. + по 0,70 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;
3. от 200 до 500 поземлени имота - 155 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;
4. от 500 до 1000 поземлени имота - 335 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;
5. над 1000 поземлени имота - 585 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия се събира таксата по ал. 3, увеличена, както следва:
1. за София, Пловдив и Варна - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези по т. 1 - четири пъти;
3. за градовете с изключение на областните - три пъти;
4. за селата - два пъти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността) се събира таксата по ал. 1, съответно по ал. 4, намалена с 30 на сто.
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план се събира такса в размер 0,50 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.
Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР се събира такса в размер 10 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот се събира такса в размер 20 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За издаване на друго удостоверение се събира такса в размер 10 лв.
Чл. 43. (1) За изработване на проект за делба на поземлен имот, намиращ се в урбанизирана територия, се събира такса по 50 лв. за всеки дял от делимия имот, а когато имотът се намира в неурбанизирана територия - по 25 лв. за всеки дял от делимия имот.
(2) За изработване на проект за обединяване на поземлени имоти се събира такса по 15 лв. за всеки обединяван имот.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.).
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За трасиране и означаване на граница на поземлен имот се събира такса в размер 100 лв. и по 20 лв. за всяка точка от границата.
(2) В таксата по ал. 1 не е включена стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на поземления имот. Трайните знаци се осигуряват и са за сметка на възложителя на услугата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в кадастъра или за проверка, се събира такса в размер 100 лв. и по 15 лв. за всяка точка от границата или сградата.
Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За предоставяне за ползване на материали и данни от държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), както и от службите по кадастъра, се събират такси, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за координати на геодезически основни точки - по 5 лв. на точка;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за координати и коти на геодезически основни точки - по 7 лв. на точка;
3. за описание и кота на нивелачен репер - по 3 лв. на репер;
4. за данни за гравиметрични или магнитни точки - по 4 лв. на точка;
5. за данни от мареографните станции - по 10 лв. на кота;
6. за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 - по 6 лв. за една схема;
7. за копие от форма 50 за изработване на карта в М 1:5000 или 1:10 000 - по 20 лв. на форма;
8. за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 8 лв. на картен лист;
9. за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 12 лв. на картен лист;
10. за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 15 лв. на картен лист;
11. за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 20 лв. на картен лист;
12. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за скица от архивен план - по 15 лв. на един имот;
13. за копие от имотна или планиметражна ведомост или от парцеларен списък - по 3 лв. на страница;
14. за географски координати на точка, определени от топографска карта - по 15 лв. на точка;
15. за ксерокопие от стар кадастрален или комасационен план в М 1:2000 - по 100 лв. на един картен лист;
16. за копие от ключ за аерофотозаснемане - по 12 лв. на брой;
17. за контактни копия от аерофотоснимка - по 10 лв. на снимка;
18. за аерофилми за временно ползване - по 100 лв. на филм;
19. за топографски или издателски оригинали от ЕТК М 1:5000 и 1:10 000 за временно ползване - по 10 лв. на картен лист;
20. за диапозитиви с фиксирана опорна мрежа за временно ползване - по 20 лв. на брой;
21. за контактни копия от аерофотофилм на фотохартия - по 15 лв. на брой;
22. за диапозитиви на филм - по 20 лв. на брой;
23. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:5000 и 1:10 000 - по 30 лв. на брой;
24. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:1000 и 1:2000 - по 40 лв. на брой;
25. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за копие от ортофотоплан на фотохартия с вкопирана дециметрова мрежа - по 80 лв. на лист;
26. (нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за координати и коти, включително реперни данни, на точки от работната геодезическа мрежа на предходни кадастрални планове и планове за прилагане на подробни устройствени планове - по 3 лв. за една точка.
(2) За трансформиране на координати на геодезически точки от една координатна система в друга се събира такса по 1 лв. на точка.
(3) Услугите по ал. 1, т. 4, 5, 7, 18, 19 и 20 се извършват при условията на сключен договор с Агенцията по кадастъра.
Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) (1) За устни справки по кадастралната карта и кадастралните регистри, както и за материали и данни от Геокартфонда и от службите по кадастъра се събира такса в размер 2 лв. за един имот или за материал по чл. 45, ал. 1.
(2) За извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително за издаване на документ за това, се събира такса в размер 10 лв.
(3) За съобщаване на процедурите по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 ЗКИР се събира такса в размер 5 лв. на едно известено заинтересувано лице. Таксата се дължи солидарно от собственика и от инвеститора.
Чл. 47. (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) За предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и на информация от Геокартфонда или от службите по кадастъра, които са и в цифров вид, таксата за съответната услуга по този раздел се увеличава с 20 на сто с изключение на таксите по чл. 41. В стойността на услугата не е включена цената на магнитния носител.
Чл. 48. (1) Таксите за нанасяне в кадастъра и за справките и услугите се заплащат от физическите и юридическите лица при предявяване на искането.
(2) Заплащането на таксите се извършва по банков път или в брой в службата по кадастъра по местонахождението на имота.
(3) За извършване на справки и услуги от кадастъра ведомствата и общините заплащат само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията на основание на сключен договор с Агенцията по кадастъра.
Чл. 49. (1) Срокът за изпълнение на услугите по този раздел е 3 дни.
(2) Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.
(3) Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.
(4) Услугата по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

 

 
< Prev   Next >
 
 

Изработка violleta.com