• Bulgarian
  • English

Monday, 18 January 2021

 

Menu
Home
About us
Our team
Contact us
Information
Services
Our offers
Useful information
Laws, acts and regulations
Download documents
Progects
Our projects
GeO_7.jpg
Вход потребители

Lost Password?
No account yet? Register
Who is online

 

 

Look at geotrend.net

Home arrow Laws, acts and regulations arrow ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 на МС от 10.07.1997 г.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 на МС от 10.07.1997 г. Print E-mail

 Тарифа за таксите,
събирани от органите по поземлена собственост

Обн., ДВ, бр. 57 от 18.07.1997 г., в сила от 13.03.1997 г., изм. и доп., бр. 81 от 12.09.2003 г. т. 6, р. 1, № 48

                            МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
                                 ПОСТАНОВИ:

 Чл.1. Одобрява Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост съгласно приложението.
 Чл.2. Таксите по тарифата се заплащат преди извършването на услугата.
 Чл.3. (Изм.-ДВ, бр. 81/2003 г.) Услугите по тарифата се извършват от общинските служби по земеделие и гори. Услугите могат да бъдат предоставяни чрез информационна система и от другите органи по поземлена собственост при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и горите.
 Чл.4. (Изм.-ДВ, бр. 81/2003 г.) При предоставяне на цифрова информация извън случаите по чл. 5 и 6 от тарифата отношенията се уреждат въз основа на договор с министъра на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице.
 Чл.5. (Изм.-ДВ, бр. 81/2003 г.) Необходимите транспортни разходи от седалището на общинската служба по земеделие и гори до обекта не са включени в таксите за услугите по тарифата.

 

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 § 1. (1) В случаите, когато последната дата по графика за въвод във владение, обявена от общинската служба по земеделие и гори, съответно датата на получаване на скицата за имоти, възстановени с решение по чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предхожда обнародването на постановлението в "Държавен вестник", увеличението на таксите по чл. 1, ал. 3 от тарифата не се прилага, ако услугата е поискана в 6-месечен срок от обнародването на постановлението.
 (2) Таксите за изготвяне на проект на нотариален акт, платени до обнародването на постановлението в "Държавен вестник", не подлежат на увеличение.
 § 2. В чл. 32, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80/1991 г., бр. 34/1992 г., бр. 8 и 72/1993 г., бр. 2 и 100/1994 г.; попр., бр. 103/1994 г.; изм. и доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г. и бр. 28/1997 г.), думите "Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси" се заменят с "Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост".
 § 3. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 1995 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 28 от 1997 г.) § 34 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
 § 4. В Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси, утвърдена с ПМС № 69 от 1975 г. (обн., ДВ, бр. 45 / 1975 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г., бр. 73 / 1979 г., бр. 78 / 1980 г., бр. 17 и 68 от 1982 г., бр. 77 / 1983 г., бр. 78 / 1984 г., бр. 48 от 1985 г., бр. 2 / 1986 г., бр. 19 и 62 от 1988 г., бр. 23 / 1989 г., бр. 33, 34 и 46 от 1990 г., бр. 19 / 1991 г., бр. 1, 15, 16, 50 и 60 от 1993 г., бр. 2 / 1994 г.; Решение № 5 на Върховния съд от 25 .01.1994 г. (необнародвано); изм. и доп., ДВ, бр. 18, 31, 56 и 61 от 1994 г., бр. 30, 110 и 111 от 1995 г., бр. 99 / 1996 г. и бр. 2 / 1997 г.) в чл. 3, т. 9 и 10 се отменят.
 § 5. (1) (Доп.-ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Тарифата се одобрява на основание чл. 1 и чл. 4, буква "о" от Закона за държавните такси, чл. 31, ал. 2 и § 16, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 (2) (Изм.-ДВ, бр. 81 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите дава указания по прилагането на тарифата.
 § 6. Постановлението влиза в сила считано от 13 март 1997 г.

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


     към Постановление № 70 на Министерския съвет
     от 26 март 2003 г. за изменение и допълнение
     на Правилника за прилагане на Закона за собствеността
     и ползването на земеделските земи
     (ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
 § 47.  (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие и гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

                                             Приложение към чл. 1
           Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена
                              собственост

 
< Prev
 
 

Изработка violleta.com